(scroll down for EN version)
 
Op uitnodiging van Karim Van Overmeire, schepen van de stad Aalst en lid van het Vlaams Parlement, heeft de fractie van de Europese Alliantie van het Comité van de Regio's in Aalst (Vlaanderen) een buitengewone vergadering gehouden alsmede een seminar over het stimuleren en bevorderen van het culturele en taalkundige erfgoed van Europa. 
 
Regionale vertegenwoordigers uit heel Europa voerden een levendig debat over het brede begrip 'cultureel erfgoed'. Dat omvat niet alleen tastbare kunstvoorwerpen maar een heel scala aan gedeelde waarden, overtuigingen, levenswijzen en gebruiken die van grote invloed zijn op de manier waarop wij tegen de dingen aankijken en ons dagelijks leven inrichten. Gastsprekers waren onder meer Europees Parlementslid Marc Demesmaeker en professor Matthias Storme.  
 
Gastheer Van Overmeire (1e vicevoorzitter van de EA-fractie) verklaarde vereerd te zijn dat leden van het Comité van de Regio's een bezoek brachten aan de historische stad Aalst. Hij vindt het absoluut nodig dat de EU de Europese culturen en talen en het erfgoed in Europa beschermt en bevordert. De stimulering van nationale en regionale culturen en talen is van doorslaggevend belang voor het succes van integratie en de deelname van burgers aan het dagelijks leven.
Van Overmeire: ons Europese culturele erfgoed is essentieel om de sociale samenhang te verbeteren en we beschouwen het als belangrijke factor voor het Europese begrip.
 
Demesmaeker, die sinds 2013 lid is van het Europees Parlement, ijvert voor Europese steun en erkenning voor volkeren en regio's in de hele wereld en is een voorvechter van het recht op zelfbeschikking. Hij koestert het Europese beginsel "in verscheidenheid verenigd" en verdedigt de rechten van talen die nog geen volwaardige officiële status en erkenning op EU-niveau hebben gekregen, zoals Catalaans, Baskisch en Welsh.
 
EA-voorzitter Stanislaw Szwabski sloot het debat af met de woorden: "Onze fractie zal zich blijven inzetten voor de nationale en regionale identiteit en ernaar streven dat respect voor het culturele en taalkundige erfgoed een van de basisbeginselen wordt die aan het Europese integratieproces ten grondslag liggen. Dit proces is immers niet gericht op het uitvlakken van verschillen of de totstandbrenging van uniforme identiteiten maar wel op de bevordering van betere samenwerking en begrip onder de Europese volkeren."
 
Vervolgens hechtte de EA-fractie haar goedkeuring aan de Verklaring van Aalst: "Stimuleren en bevorderen van het culturele en taalkundige erfgoed van Europa". Deze verklaring zal naar alle EU-instellingen worden toegestuurd.
 
De Verklaring
 
 EN ET IT LT NL PL  RO SK 
 
 
 
 
 
On the invitation of Mr Karim Van Overmeire, Alderman of the City of Aalst, Member of the Flemish Parliament, the European Alliance Group of the European Committee of the Regions held its extraordinary meeting and a seminar on 'Fostering and Promoting the Cultural and Linguistic Heritage of Europe' in Aalst (Flanders).
 
A vibrant debate was held with regional representatives from across Europe on cultural heritage as a very broad concept which does not include only tangible artefacts but a wide range of shared values, beliefs, lifestyles and practices which strongly influence our perceptions and our daily lives.  Amongst the guest speakers was Mr Marc Demesmaeker, Member of the European Parliament and Professor Matthias Storme.
 
Host for the meeting, Mr Karim Van Overmeire (1st Vice President of the EA group), said he was honoured that Members of the Committee of the Regions visited the historical city of Aalst.   He said that it was imperative that the EU promotes and preserves Europe's Culture Language and Heritage.  It is important to note that fostering national and regional cultures and languages is a decisive factor for successful integration and participation of citizens in daily life.   Mr Van Overmeire added: our cultural heritage is essential to contribute to social cohesion, and we see our European cultural heritage as a strong factor in European understanding. 
 
A Member of the European Parliament since 2013 Mr Marc Demesmaeker seeks European support and recognition for peoples and regions all over the world and defends the right to self-determination.  Demesmaeker cherishes the European principle of "united in diversity" and defends the rights of languages which have not yet achieved full official EU status and recognition, languages such as Catalan, Basque and Welsh.
 
Mr Stanislaw Szwabski, EA President added: "Our Group will continue to work to support national and regional identities assuring that the respect of cultural and linguistic heritage is one of the basic principles underlying the process of European integration which is not about levelling out differences or creating uniform identities but fostering greater cooperation and understanding among the peoples of Europe."
 
The EA group have adopted the Aalst Declaration: Fostering and Promoting the Cultural and Linguistic Heritage of Europe .  This will be forwarded to all the EU institutions.
 
 
  
 
 
 EA Group Seminar - Aalst 15 July 2015
 
Press Coverage